Бетон и армиран бетон за архитекти / Спасов, Минова

August 16, 2017

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Автори: Андреј Спасов, Снежана Минова

Година: 1990

Лектура: Оливера Павловска

 

 

 

 

 

 

Ф.К

Автор на статија:

| / / |