Клуб на скопските евреи

February 18, 2017

Автор: непознат

Година: 20тите на XX век

Локација: Кеј на реката Вардар, Скопје

Извор: „Старо Скопје – прилози за урбаната историја XIX, XX век“

Основа на темели

Основа на сутерен

Основа на приземје

Пресек 1-1

Ф.К

Автор на статија:

| / / |