February 5, 2018

РИМСКИОТ ГРАД СКУПИ

Статус: римска колонија во провинцијата Дарданија – Colonia Flavia Scupiorum Скопје прв пат се формира како град уште пред дваесет и два века на падините од Зајчев Рид. Оваа локација …