February 5, 2018

РИМСКИОТ ГРАД СКУПИ

Период: I в. п.н.е – VI в. Локација: Зајчев Рид, Скопје Статус: римска колонија во провинцијата Дарданија – Colonia Flavia Scupiorum Површина: 43 хектари Скопје прв пат се формира како …