February 17, 2018

Хотел во Пештани / Толкова, Трајановски

„Проектот се базира на идејата за поставување на репер изразен преку доминантна вертикала која ќе означи значајно место во самата населба, родено  како плод на традицијата и новото време, место …