Posts Tagged: Живко Поповски

Дом на пензионери – Охрид / Живко Поповски

Локација: Ул. „Димитар Влахов“ – Охрид Автор: Живко Поповски Година: 1972 Извор: Архитектурата во Македонија 1969-1989 од Александар Кочишки Вклештен меѓу објекти со различни архитектонски белези и ткивото на старата …

Плоштад „Слобода“ / Поповски

Архитектонско – истражувачки проект Автор: Живко Поповски Година на проектирање: 1989/91 Извор: Бимас 1991 Архитектонски факултет – Скопје Скопје е град кој се развива во специфичен архитектонски и урбанистички дисконтинуитет. …