Posts Tagged: Магистерски труд

АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА РАДОВИШ / Магистерски труд на Севџи Сејфединова

Универзитет: Св. Кирил и Методиј/ Архитектонски факултет – Скопје Тема: Архитектонско репроектирање на објекти, места и простори Наслов: Архитектонско репроектирање на дел од централно градско подрачје на    Радовиш Автор: М.и.а …

ПЕЈЗАЖНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЕКОЛОГИЈАТА КАКО ГЕНЕРАТИВНА АЛАТКА / Магистерски труд на Павел Вељановски

LANDSCAPE INFRASTRUCTURE – ECOLOGY AS A GENERATIVE TOOL Универзитет:  ,,Св.Кирил и Методиј” – Архитектонски Факултет – Скопје Автор: м-р. Вељаноски Павел Ментор: проф. д-р. Митко Хаџи Пуља Година: 2017 ______________________________________________________________________________________________ …

Повеќенаменски центар за текстил во рурбана средина / Крстевска

Магистерски труд Тема : Современи индустриски капацитети Наслов : Повеќенаменски центар за текстил во рурбана средина Автор : Крстевска Моника Ментор : Радевски Александар Година : 2016 Локација : Поранешна фабрика Нонча Камишова …

Институт за деца со аутизам / Андреј Клинчаров

Магистерски труд / Архитектонски факултет Скопје  Автор: Андреј Клинчаров  Ментор: Доц. д-р Михајло Зиноски  Тема: „ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ“ истражување на архитектонски концепти на програмски интегрирани објекти од општествен карактер  Наслов НОВИ МОДЕЛИ НА АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТИ …

Дооформување на блок со културни и образовни содржини/ Соларска

Магистерски труд / Архитектонски факултет Скопје  Автор: Стефани Соларска  Ментор: Доц. д-р Михајло Зиноски  Тема: „ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ“ истражување на архитектонски концепти на програмски интегрирани објекти од општествен карактер  Наслов: Програмско …