Автобуска станица Скопје/ Балкан Консалтинг 2003

АВТОБУСКА СТАНИЦА ВО КОМПЛЕКСОТ НА ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

Инвеститор : ГРАД СКОПЈЕ

Година на проектирање : 2003 – 2004 год .

Проектант : Лилјана Кик

Соработници : Гуда Никалевиќ, Магдалена Димишкова

Конструкции :Венцо Ваневски

Извор и контакт: balkan-consulting

bscap0003

Автобуската станица е дел од проектот на Кензо Танге за нов Транспортен центар , во Скопје – изработен по земјотресот во 1963 год .

bscap0057

Со главниот проект се предвидени 25 перони за меѓуградски и меѓународен сообраќај како и простор за приградски сообраќај .

Situacija

Сообраќајот ќе се одвива еднонасочно и контролирано со влез од булевар Кузман Јосифовски Питу , а излез на улица Никола Карев . Автобуската станица и железничката станица стануваат интегрална целина при што истите се тангираат по својата подолга страна и овозможуваат топла врска меѓу нив .

Kar_osnova

Fasadi

Волуменски објектот е сместен под лирата од железничките перони со две спратни висини, два влеза за корисниците и еден излез на пероните со вкупна површина од 2.670,00 м2.

bscap0047

Архитектонско естетскиот израз на објектот во целост е продолжување и следење на веќе применетите принципи во обликувањето на изведените објекти со што се обезбедува континуитет на идеата за оформување на Транспортниот центар како целина.

bscap0055
bscap0046

Автор на статија: