Домување со посебен режим/ Радо Инженеринг

Име на објектот: Домување со посебен режим

Проектантска организација: Радо Инженеринг

Автори: Пако Радовановиќ, Арсенија Поповска Радовановиќ, Ѓоко Радовановиќ

Локација: Ул. Новопроектирана бб КП 567/2, КО Карпош

Година на проектирање: 2014

Година на изведба: 2016

01

02

Model

Основа на подрум / Ниво -1

09

06

Model

Основа на приземје / Ниво 0.0

08

07

Model

Основа на кат / Ниво +1

12

11

Model

Кровна конструкција

13

15

Model

Петта фасада

17

16

Model

04

19

Model

18

14

Ф.К