„Спомен куќа на Мајка Тереза“ / Бакалчев и Хаџи-Пуља

Конкурсен труд

Автори: Минас Бакалчев, Митко Хаџи-Пуља

Соработници: Димитар Папастеревски, Бетим Зеќири

Инвеститор: Министерство за култура

Локација: Ул. „Македонија“, Скопје

Година: 2007

Извор: Бимас 2008

kukja na majka tereza_Bakalcev i Hadjipulja 2

Основи

kukja na majka tereza_Bakalcev i Hadjipulja 3Пресеци

kukja na majka tereza_Bakalcev i Hadjipulja 4

Анализи

Ф.К

Автор на статија: