Куќи кули на тајфата на мајстор Максим Крстиќ / околу 1870 год.

Тип на куќи-кули, изградени од тајфата на македонскиот градител Максим Крстиќ. Кај сите три типови запазена е симетрија на различната фасадна обработка, но со препознатлива заедничка концепција на градење.

Податоците се превземени од „Народната архитектура во реканското подрачје” од Петар Намичев, во издание за Музеј на Македонија

tajfa maksim

Автор на статија: