Центар за рециклажа- Стефанија Алексиќ, Елизабета Милоска

Untitled-2

Појдовна точка на овој проект е сообраќајот во рамките на парцелата. Концептот на кружно движење и еднаков пристап до сите простории ја дава генеричката основна кружна форма на објектот, која подоцна е разделена според одделни функции. Диференцијација на функционални групи кои така интегрирани во една целина го даваат крајниот продукт. Всушност тоа е кружна форма со ортогонално решение на основата. Изработиле: Елизабета Милоска Стефанија Алексиќ

Untitled-1

Untitled-4

Untitled-7

Untitled-6

Untitled-8

Автор на статија: