Полициска станица „Автокоманда“ / Ќосева

ГРО „ Пелагонија“ ООЗТ „Пелагонија Проект“

Автор: Вера Ќосева

Соработници: Ружица Десовска, Билјана Групче, Марионка Тасева, Катица Стоева

Проектирање: април-јуни 1985

Изведба: јули-декември 1985

Инвеститор: ГСВР – Скопје

Изведувач: ГРО „Пелагонија“, ООЗТ VI градилиште- Скопје

Локација: Автокоманда, Скопје

Извор: БИМАС 1987

?

?

Објектот е изграден во центарот на месната заедница Автокоманда, во општина Гази Баба, Скопје.

  1. Администрација:  Оперативна служба, служба за управа и управни работи, јавна безбедност, државна безбедност и управа за сообраќајна полиција;
  2. Општествена исхрана: Ресторан со кујна и помошни простории;
  3. Спортска активност: Фискултурна сала и стрелиште со помошни простории;
  4. Ноќен пррестoj: Спални соби со придружни објекти;
  5. Простории за задржување на приведени, гаражи за службени возила, засолништа, спортски простории.

?

Вкупната површина на објектот е 3200 м2.

?

Ф.К