ДУП за централното градско подрачје на град Скопје – ,,МАЛ РИНГ” | Скопје 1997

Автори: д-р Мирослав Грчев, д.и.а. , д-р Влатко П. Коробар д.и.а. , Мирјана Пенчиќ д.и.а.

Инвеститор: Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Собрание на град Скопје, Општина Центар

Година: 1997

Деталниот урбанистички план на централното градско подрачје на Скопје – „Мал Ринг“ е изработен од Заводот за урбанизам и архитектура на Скопје во 1997 година од авторите Д-р Мирослав Грчев, д.и.а., Д-р Влатко П. Коробар, д.и.а. и Мирјана Пенчиќ, д.и.а. Анализата на постојната состојба покажува дека центарот на Скопје изобилува со неповолни урбанистички показатели како што се недоволен процент на изграденост, мал индекс на искористеност на земјиштето, неповолен однос на развиената бруто градежна површина и бројот на места за паркирање и сл.

потојна состојба

планирана состојба 

мапа на сообраќајна мрежа

мапа на паркинг простори

 

мапа на пешачки површини и споменици

 

мапа на зелени појаси

 

Материјалот го приложи и обработи: Софија Стојаноска