Реакции на новите урбанистички планови за Железара

 

Општина Гази Баба е во постапка на донесување на три детални урбанистички планови (ДУП за С 17 Блок 2, Блок 3 и Блок 4) за комплексот/фабрика Железара со намена Г-производство, тешка и лесна индустрија.  Во исто време над комплексот/фабрика Железара до обиколницата на површина од 230.000 квадратни метри се води постапка за донесување на три Урбанистички проекти со намена Е 3.1 – постројки за термички, физичко – хемиски и хемиски третман на неопасен отпад (за каков отпад станува збор не се знае).

Жители на населбата Железара реагираат дека со овие ДУП-ови и Урбанистички проекти се зафаќаат нови, огромни празни површини со зеленило.

 

Утре во големата сала на општина Гази Баба ќе се одржи јавна презентација на Предлог – Детален урбанистички план за градска четврт С 17 Блок 2, Блок 3 и Блок 4 на која може да присуствуваат сите заинтересирани лица.

Предлог –ДУП-овите за С 17 Блок 2, Блок 3 и Блок 4 се изложени во просториите на УЗ ″Железара″ до 29.04.2021 година, секој работен до 16 часот, каде може да се пополнат анкетните листови и да се дадат забелешки, предлози и мислења.

Забелешките по урбанистичките проекти со намена Е 3.1 – постројки за термички, физичко – хемиски и хемиски третман на неопасен отпад, може да се достават во општина Гази Баба или на имеил gradonacalnik@gazibaba.gov.mk до 30.04.2021 година.

 

Извор на информацијата: Вечер