Каталог: III биенале на македонската архитектура – БИМАС / 1985 година

Биенале на македонска архитектура

Каталог: III. Биенале на Македонската архитектура,
Сојуз на друштвата на архитектите на Македонија

биенале на македонската архитектура каде се изложуваат проекти и реализации од областа на архитектурата, урбанизмот, внатрешната архитектура и дизајнот. : 18 февруари – 18 март 1985

Организационен одбор:
Александар Никољски, арх – претседател
Кирил Муратовски, арх.
Мартин Гулески, арх.
Ленка Јанева, арх.
Димче Димитровски, арх.
Лазар Шуманов, арх
Зоран Петровски – ист. на уметноста
Стево Коцевски, арх
Олга Чоланчевска, арх
Лидија Марковска, арх
Радомир Лаловиќ, арх
Јордан Лонгуров, арх
Владимир Наумчевски, арх
Мишко Ралев, студ.арх

Уредувачки одбор:
Златко Хаџи-Пецов, арх

Корица и плакат:
Мирослав Грчев, арх,
Лазо Плавевски

Каталог:
Мартин Гулески, арх,
Влатко П. Коробар, арх

Тираж: 1000 примероци

БИМАС или Биенале на современата македонската архитектура го има својот почеток во далечната 1981 година, културен настан наменет за претстава на македонските градители искажани преку последните архитектонски творби. Се уште БИМАС останува да биде клучен настан во полето на архитектурата каде се воспоставува дијалог помеѓу светските трендови и случувањата на домашната архитектонска сцена.

По обележувањето на првото Биенале на македонската архитектура како несекојдневен културен настан, БИМАС постанува традиција кое е одраз на општествените движења и творечки токови во уметноста и архитектурата.

Во зборовите на претседателот на БИМИАС III, Александар Никољски „Биеналнето на македонската архитектура е најдобриот начин да се најде одговорот за актуелните мигови и трендови на развојот на македонската архитектура. Прилика да се влијае на општествените движења и творечките текови во уметноста и архитектурата, на синтезата на минатото и сегашноста, на единството на историцистичката и компјутерската естетика. .“ 

Комисијата за доделување на признанијата на III БИМАС се следниве  Георги Константиновски, арх – претседател, арх. Пента Христовски – член, арх. Раваил В’лчевски – член, арх. Јордан Лонгуров – член, арх. Слободан Здравковски – член, арх,  Соња Димитрова, ист. на уметноста и Симон Шемов, акад. сликар

Каталогот е превземен и е достапен во дигиталната архива ЗаУм – архива на настани поврзани со современата македонска ликовна уметност.