Заштита од земјотреси / Кобурн и Спенс

Автори: Ендрју Кобурн и Робин Спенс

Година: 2002

Издавач за Македонија: АрсЛамина, 2009

Стручен соработник: Сергеј Чурилов

 

Книгата е дело на двајца автори кои низ сопственото искуство и соработката со повеќе стручни лица, се обидуваат да срочат упатство и стратегии со мерки за заштита од земјотреси.

Ендрју Кобурн е инженер-архитект и извршен директор на водечка светска компанија за осигурување „Решенија за справување со ризици“, додека Робин Спенсер е градежен инженер и вонреден професор на катедрата за архитектура на Универзитетот Кемриџ.

p1650747

Во книгата четивата се поделени на 10 главни точки:

  1. Земјотреси, катастрофи и заштита;
  2. Чинење на земјотресите;
  3. Подготвеност за земјотресите;
  4. Вонредна состојба при земјотрес;
  5. Закрепнување од земјотреси;
  6. Стратегија за заштита од земјотреси;
  7. Избирање локација и вршење процена за сеизмичка опасност;
  8. Подобрување на отпорноста на земјотреси кај зградите;
  9. Моделирање на ризикот од земјотреси;
  10. Намалување на ризикот во практика.

 

p165075s1

Во нив има детализирање на насловите и разложување во подточки каде се влегува во суштината на материјата низ компаративни податоци од минатото. p1650752

Второто издание кое е преведено на македонски јазик е ревидирано и надополнето и нуди сеопфатен преглед на постапките за намалување на последиците од земјотресот врз луѓето и имотите  и имплементирањето на најдобрите постапки за справување со овие катастрофи. Исто така, вклучен е и преглед на техники за изработување на модели за земјотресни катастрофи.

p1650754

Секое поглавје се занимава со различни аспекти за заштита и покрива широк спектар на економски и социјални услови, потпирајќи се на значителното лично искуство на авторот, како и врз вистински случаи.

p1650753

Начинот на менаџирањето на катастрофата пред нејзиното случување, подтготвеноста за интервенции од сите фактори во едно општество преку симплифицирање на постапките се сликовито прикажани во изданието.

 

p1650755

 

Книгата е важно четиво за земјотресни инженери, градежни и архитектонски инженери, геолози како и осигурителни специјалисти и специјалисти за превенција од загуби, специјалисти за справување од ризици и проценители кои работат на справување со ризици од земјотрес, урбани и регионални планери и агенции за справување со вонредни состојби.

 

Ф.К

Автор на статија: