Градежни конструкции 2 / Софија Киселичка

Автор: Софија Киселичка

Година: 1976

Приложено издание: III, „Просветно дело“ Скопје, 1987

Намена:  за средно технички училишта

Рецезенти: Љубомир Томиќ, Ѓорѓи Мариноски, Крум Трајковски

Овој учебник претставува продолжение на „Градежни конструкции 1“ .  Бил наменет за предавање во втора година при тогаш ГУЦ „Здравко Цветковски“ и според тогашниот завод за школство.

P1650721

„Во книгата се застапени голем број примери со цртежи и детали. Сите тие се објаснети и дополнети во текстот. Истовремено со ваквото прикажување на голем број цртежи, се дава можност професорите коишто го предаваат предметот да дадат и свои објаснувања и коментар во излагањето и анализирањето на одделни партии, што ќе придонесе предметот да се прифати со интересирање, односно треба да гарантира успех во неговото изучување“

P1650728

Во содржината се застапени следните партии:

A- Меѓукатни конструкции;

Б- Дрвени конструкции;

В- Скали.

P1650726

Сите приложени цртежи се изработени рачно со употреба на рапитографи, кои денес веќе се излезени од употреба.  Истите се користеа низ сите 4 години на средношколското образование додека на факултетите единствено во првата година.

P1650727

За студентите на архитектонските факултети по стариот систем, овој материјал им е познат по предметот „Конструкции“ но  во голема мера и по предметот „Елементи на проектирање“, со кој се започнуваше техничкото запознавање на струката.

P1650725

 

Ф.К

 

Автор на статија: