Индивидуална куќа -Дојран / Мартин Гулевски 1979

Автор: Мартин Гулевски

Година на проектирање: 1979

Година на изведба: 1980

Локација: Дојран

Извор: Бимас 1981

Затворениот волуен како дел од просторот овозможува функција на домување од повремен карактер. Решението на тој волумен е распнато меѓу влијанијата и потребите, се отвара или се затвора, качува или се спушта, расте или се намалува за да се лоцира, да се заштити, за да се сврти кон надвор или кон внатре.

Инспирација за него е резонот на анонимниот неимар како непресушлив извор на енергија за понатамошно создавање.

Автор на статија: