Куќа во с. Митрашинци / премин од XIX во XX век

публикација : “Селската архитектура во Малешево од XIX и почетокот на XX век”

издавач: Музеј на Македонија

автор: Петар Намичев / текст, цртежи, фотографии/

osnova kukja mitrashicnikarta maleshevo

Автор на статија: