Реонска А.Т.Ц и Пошта/ Ивановски

Локација: Скопје ул. „Јанко Мишиќ“ нас. Драчево

Автор: Звонко Ивановски

Соработник: Снежана Илиевска

Проектна организација: Македонијапроект-Скопје

Инвеститор: Претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ -Скопје

Изведувач: ГП Илинден – Скопје

Година на проектирање: 1991

Година на изведување: 1991/92

Извор: Бимас 1993

Поштенскиот комплекс во населба Драчево е составен од шалтер сала, автоматска телефонска централа, администрација, ресторан, портирница, топлана и наткриен паркинг поврзан во една функционална целина.

Основната идеја е покрај решавањето на специфичните технолошки барања, да се изгради објект без мегаломански претензии со градежни материјали од нашите простори и пропорции блиски на човекот.

Отворена основа на приземје

Објектот е изведен од црвена фугована тула, завршни венци од бел вештачки камен, стаклени призми со нагласени влезови од метални жолто обоени профили, алуминиум и проѕирно стакло. Посебно внимание е дадено  на екстериерното и ентериерното решавање на шалтер салата.

Касетираниот таван, мермерниот пад, како и соодносот на стаклените и ѕидните површини создаваат предуслов за еден топол и пријатен простор како за странките така и за вработените.

Ф.К