Семејна куќа во Штип / Платформа 2012-13

Автори: Елена Икономов, Емил Јегени, Веле Богоевски, Јасна Милојковиќ

Соработник: Бојан Тасев

Фирма: Платформа

Инвеститор: Фам. Зенделов

Локација: Штип

Година: 2012-23

Извор: Бимас 2014

2

3

Автор на статија: