Административен објект хидромелиоративен с-м „Стрежево“ / Смилевски

Локација: Битола

Автор: Александар Смилевски

Година на проектирање: 1979

Година на изведба: 1982-1983

Изведувач: ГРО  „Пелистерт“ Битола

Инвеститор: ХИС „Стрежево“ Битола

Извор: Бимас 3

 

Локација

Административниот објект  на “ХИС“ Стрежево е проектиран врз програмските барања на инвеститорот, како дел од ансамбл кој претставува архитектонско-урбанистичка и просторна целина. Објектот е конципиран како администрација со двоен проект, со што е постигната  максимална просторна интеграција.

 

Ентериер

Надворешната обработка на објектот е со неговата функционална определба, при тоа имајќи го предвид традиционалното архитектонско наследство.

Почитувајќи ја близината на културно историските споменици во извесна мерка се применети елементи од регионален карактер.

 

Денешна состојба / Google maps- street view