Анкета „Перцепција на автентичноста на локалитетите на наследството на УНЕСКО…“

Анкетата се спроведува со цел да се соберат податоци за потребите на истражувањето Perception of Authenticity on UNESCO Heritage Site: New Infill Design and Integrity Protection in Ohrid, Republic of Macedonia“ („Перцепција на автентичноста на локалитетите на наследството на УНЕСКО: дизајнот на новата изградба и заштитата на интегритетот во Охрид, Република Македонија“). Анкетата е анонимна и нејзините резултати ќе се користат исклучиво за потребите на научно-истражувачка работа.