Архитектурата на почвата на Македонија / Книга X

Проект: Макропроект „Историјата на културата на Македонија“

Наслов: Архитектурата на почвата на Македонија,

Серија: Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на македонија, книга 10

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите

Уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Крум Томовски, доц. д-р. Иван Џепаровски

Лектура и коректура: Роберта Николовска

Печат: „Југореклам“, Скопје

Тираж: 500 примероци

Година: 2000

„Архитектурата на почвата на Македонија“ ( IX и X том) во рамките на макропроектот „Историја на културата на Македонија“ е пример документирање и истражување на градителско наследство во македонскиот географски простор – уште од неолитот, античкиот период, византиски период, период на Македонската православна словенска епоха, Османлискиот период  – се до крајот на XIX  век и почетокот на ХХ век.

Книга 10 од проектот е посветена на Народна архитектура на територијата на Македонија, во која се собрани 19 статии составени од угледни експерти во доменот на традиционалната архитектура. Изданието започнува три статии за општите карактеристики на народната архитектура каде потоа преминува со детална анализа на регионалните карактеристики на старата градска и селска архитектура низ целата територија на Македонија. Изданието e задолжително четиво кое во најдобро светло ја претставува долгата и богата историја на традиционалната архитектура.

Книгата е достапна на веб страната на Македонска Академија на Науките и Уметностите. ЛИНК