Конкурс за идејно решение за градинка во Бар, Црна Гора

Распишувач:  Министерство за екологија, просторно планирање и урбанизам на Црна Гора

Рок на предавање на трудовите:  12 јануари 2022 година

Награди:  1 место – 12.000 евра; 2 место – 6.000 евра ; 3 место – 3.500 евра ; три откупи х 1500 евра

 

Целта на конкурсот е да се избере најдоброто идејно архитектонско решение за градинка со јасли – централниот објект за потребите на ЈПУ „Вукосава Ивановиќ Масановиќ“ во Бар, со што,  пред се,  ќе се исполнат пропишаните услови и ќе се постигне максимална усогласеност на сите аспекти наведени во натпреварувачката задача. Со својата форма и материјализација објектот треба дапретставува просторен репер наовој дел на градот.

 

 

Оваа локација е исклучително интересна бидејќи, одспротива на истата се наоѓа дело на македонскиот архитект Крсто Тодоровски –  Биотехничкиот образовен центар

За сите детали на конкурсот посетете ја страната >>>

 

Автор на статија:

/ / /