Биотехнички образовен центар / Тодоровски

Автор: Крсто Тодоровски

Соработници: Николовска Лилјана, Матева Блажунка, Велевска Вера, Лемез Јелица

Година: 1980 / 1981-82

Локација: Бар, Црна Гора

Извор: Бимас 1983

Фото: Google maps

Локација

Средношколски образовен центар со амбиција да прерасне во високошколска институција, во кој треба да се обавуваат повеќе дејности:

-образовна средношколска институција;

-научна дејност од областа на биолошките науки;

-производна(производство на расади на медитерански култури), во рамките на практичната настава.

Основа на приземје

Институцијата работи икслучиво на систем на кабинетска настава. Научната дејност од областа на биолошките науки се обавува во рамките на практичната настава и издвоено. Предвидени се засебни лаборатории за научно-истражувачка дејност (градба -2 етапа).

Изглед 1
Изглед 2

Во дворното место предвиден е простор за одмор на студентите (учениците), простор за спорт и рекреација и расадник(производство).