Деловна зграда „Македонија Табак“ / Вренцоски

Година: 1981-82

Автори: Славе Вренцоски

Фотографии: Бимас 2, „55 istaknutih arhitekata Jugoslavije“, Борис Јурмовски, Филип Конески

Извори: Бимас 2, „55 istaknutih arhitekata Jugoslavije“

Локација: бул. „3та македонска ударна бригада“ Скопје

Објектот со својот просторен волумен и форма ја симболизира дејноста и значајната улога на оваа реномирана извозна куќа,  сето тоа е изразено низ комплексната функција, обликувањето и формирањето.

Локацијата на која е сместен објектот, расположливиот простор, комуникациските врски, влијаеа врз проектантскиот пристап , пред се во изнаоѓањето најадекватни решенија за функционално-технолошката и просторна поставеност, што овозможи структурален однос на масите на објектот како израз на функцијата на просторот.

Фотографии 1983:

 

Тековна состојба: