„Центар на месна заедница 13 Ноември Скопје“- Острово

Локација: бул. Јане Сандански,  Аеродром, Скопје

Координатор: Донка Петкова Костиќ

Компанија: Мавровопроект

Автори на објект К-3: Миодраг Митровиќ,  Елизабета Дурлевиќ

Автор на објект Б-4 (висока ламела) : Воислав Банишки, Филипова Цвета

Автор на објект Б-4 ниска ламела) : Здравко Рафаиловски

Автор на трговски центар: Теофана Шимиќ Плетикоса

Година на проектирање: 1983

Година на изведба: 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивски материјали од Бимас и Мавровопроект: