Градски ѕид, Станбени блокови и кули – Скопје / 1968 год.

Извор : “СКОПЈЕ ЦЕНТАР – ГРАДСКИ ЅИД, Станбени блокови и кули” Завод за станбено-комунално стопанисување на град Скопје, 1968

Материјалот го приложи и обработи: Моника Крстевска

2

Од изданието СКОПЈЕ ЦЕНТАР – ГРАДСКИ ЅИД, Станбени блокови и кули, издадено во 1968 година од Заводот за станбено-комунално стопанисување на град Скопје, споделуваме неколку извадоци и цртежи за урбанистичкото решение и положбата на станбените објекти во центарот на Скопје и композицијата на Градски ѕид.

3

4

Композицијата “Градски ѕид” беше проектирана од познатиот јапонски архитект Кензо Танге, после големиот земјотрес во Скопје, во 1963 година. Како составен дел од центарот на градот, композицијата го нагласува и обиколува централното градско јадро, а објектите се ситуирани десно од реката Вардар. Градскиот ѕид се состои од верижно поврзани блокови ( P+6, H=24m ) и кули ( P+12, H=45m ) – еден вид на прстенеста ѕидна рамка во модерна интерпретација.

5

6

Станбените блокови се со ориентација север-југ и североисток-југозапад, а становите во станбените кули се ориентирани во правец североисток-северозапад. Двата вида на објекти внесуваат разноликост во композицијата – кулите овозможуваат аерација на блоковите кои се виткаат кон центарот, а помеѓу станбените кули и блоковите се наоѓаат зелени површини, детски игралишта, градинки и простори за одмор, кои во решението се одвоени од надворешниот сообраќај со цел овозможување на безбедност.

7

8

9

Оваа композиција на блокови и кули, се состои со капацитет од околу 1814 станови, во кои се сместени околу 7800 корисници. Преку пристапни улици и пешачки патеки, композицијата воспоставува контакт со околината и во внатрешноста на истата се предвидени околу 1800 паркинг места, од кои, 1000 на отворено и под тремови, а околку 800 гаражирани во подземно ниво.

Структурата на становите во овие станбени објекти е :

  1. Гарсониери……………………………………….56
  2. Двособни…………………………………………308
  3. Двеиполсобни…………………………………..448
  4. Трисобни…………………………………………792
  5. Четирисобни………………………………………38
  6. Петсобни………………………………………….112

10

11

12

Освен тоа, секоја од кулите и блоковите беше предвидено да располага со помошни простории како – просторија за состаноци на куќен совет и игра за деца, двособен стан за хаузмајстор, работилница со остава, просторија за оставање на велосипеди и детски колички, заедничка сушална во мезанинот и сл.

10

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

23

24

Автор на статија: