Изложба на архитектонски студија – Летен семестар АФС 2015/2016

16-23. ЈУНИ 2016
ОТВОРАЊЕ 12 ЧАСОТ, ГОЛЕМА САЛА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОРЈЕ

4

Илустрација на поканата:
Илија Мирчевски + Синиша Павловски,
Универзитетски Резиденции-Берлин
( BUR-Berlin University Rezidence ),
почесно спомнати ( honorable mention )
ARCH MEDIUM student competition
1

Автор на статија: