„Истражувачка станица, остров Голем Град“- Дарко Драгановски 2014 г.

МАГИСТЕРСКИ ТРУД

ТЕМА: „АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА“

НАСЛОВ: „ИСТРАЖУВАЧКА СТАНИЦА, ОСТРОВ ГОЛЕМ ГРАД – ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“

СТУДЕНТ: ДАРКО ДРАГАНОВСКИ

МЕНТОР: ПРОФ. Д-Р МИТКО ХАЏИ ПУЉА

ГОДИНА: 2014

Model

Односот субјект – природа е суштинска потреба, егзистенцијална потреба би се рекло, бидејќи човекот (организмот) ги прима сите нивои на елементите од контекстот. Од друга страна, почетоците на архитектонскиот простор ја имаат природата како апсолутен контекст, наспроти вообичаената практика денеска, каде контекст на архитектурата е архитектура во најголем степен.

Се поставува прашањето, како да пристапиме во природниот пејзаж, кој дотогаш не бил населен (хабитуализиран) ?

Model

 

Model

 

Model

 

Model

 

Model

 

Model

Model

 

17

 

18

Сведоци сме, дека процесите на интензивна културолошка размена и подвижност предизвикуваат, најчесто, неконтролирани интервенции во природниот контекст, станувајќи на тој начин, негова негација. Негирањето, не препознавањето на духот на местото, повратно значи и негирање на самата интервенција.

8

Човекот, живеејќи во хиперстазирана, без-структурирана околина, не може да ја препознае природната димензија, ја заборава. Со тоа, самиот субјект се заборава себе си, односно дека ė. Како да се надмине трагичната состојба на себе заборавање, преку враќање во единство со природата, во рамки кои се можни?

Model

Во таа смисла, препознавањето на специфичните квалитети на местото, како природни феномени – дадености, и како културолошки артефакти, и органското надоврзување на нив, треба да создаде нова синтезна слика, која што ќе доведе до реафирмација на постоечката, но и ќе упати на нов квалитет на идентификација.

Model

 

Model

 

Model

 

Model

 

Model

 

16

 

20

 

19

 

Автор на статија: