Конкурс за идејно решение за коритото на кочанска река

Извор: Биро за јавни набавки

Изработка на идејно-архитектонско решение на коритото на кочанска река во централното градско подрачје во Кочани

Конкурсот е јавен и анонимен . Право на учество имаат домашни и странски правни лица, регистрирани за вршење на дејноста-предмет на конкурсот и домашни и странски физички лица, дипломирани архитекти или студенти на архитектура. Доказ: за правните лица – документ за регистрирана дејност – за вршење на дејноста поврзана со предметот на конкурсот или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран; за физичките лица: – Дипломирани инженери архитекти: диплома за завршен архитектонски факултет; – Студенти по архитектура: потврда од архитектонски факултетот за редовен/вонреден студент

kocani-macedonia-01

Целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на најдобро рангираниот план/планови или проект/проекти:

• Изводливост и одржливост
• Оригиналност и репрезентативност на концептот
• Креативност и инвентивност во пристапот на обликување

• Современ третман на просторот

• Читливост на идејата на проектот
• Економичност на решението

• Врска на предложеното решение со окружувањето

• Задоволување на сите прописи и нормативни акти за проектирање и урбанистичко планирање

Лице за контактСилвана Благонова    Адреса на е-поштаsblagonova@kocani.gov.mk    Телефон/Факс033-274-001/033-273-542

Награди:

– прва награда – 62.000,00 денари ;

– втора награда – 37.000,00 денари ;

– трета награда – 25.000,00 денари ;

Имиња на членови на жири комисија
Јордан Димитров
Анна Кралева
Никола Давитков
Марија Салтирова Јовановска
Зоран Манасиев

 

 

Автор на статија: