Мал базен во Охрид / конкурсен труд – СТОКУЌА

Автор : Јелена Андловиц

Фирма: СТОКУЌА ДООЕЛ

Година:

Локација: Билјанини извори -Охрид

11

Локацијата на објектот е во непосредна близина на Биљанини извори, простор кој е наменет за изградба на спортски објекти каде патната инфрастуктура е развиена што ќе овозможи лесен пристап на пешаци и возила.

1 analiza na  resenieto

Решението на базенот е двовисински објект поставен индивидуално на локацијата. Намената на објектот е за спорт и рекреација, за 150-180 број на корисници. Просторот за седење на сите спортски настани има посебна функционална и просторна целина. Овие простории се димензионирани за 500 посетители. Трибините се поставени по подолгата страна на базенот. На најгорната кота на трибините, централно е обезбеден простор за јавно информирање. Објектот е проектиран по прописи и стандарди кои важат за овој вид на објекти.

2 osnova na nivo -3.22

3 osnova na nivo 0.00

Приземјето на објектот е атрактивно и со посебни влезови за спортистите и корисниците на базенот. Во приземјето се јавуваат 5 влезови во објектот од кои 2 водат во главниот хол и се за посетители, 1 води во администрацијата и пратечките простории, 1 води во фитнес центарот и 1 води во прес центарот. Базените се испроектирани со димензии 25х33м и малиот базен 2,5х16м . Базенот е наменет за рекреативно пливање на пливачи и за тренинзи за ватерполо клубови и пливање. Пливањето се одвива по пливачки патеки со должина од 25м. На катот се јавуваат гардеробите и санитариите за пливачите.

4 osnova na nivo +3.91

Објектот е транспарентен, комуницира со надворешниот простор и има јасно дефинирани комуникации кои обезбедуваат доволен комфор за фрекфренција на голем број на луѓе.

6 preseci

Изгледот на објектот кореспондира со здравиот дух на спортистите. Динамичноста на изразот пред се овозможува зачувување на постоечките визури, но и нивно збогатување со сопствениот модерен израз.10

14

Формата на објектот е приближно правоаголна со создавање на главен централен простор-базен и функции кои се наслојуваат околу него. Холот со двете скалишни јадра придонесува за едноставност и функционалност како и за брза и јасна комуникација.

15

Поставеноста на базенот овозможува да добиеме слободни фасади и можност за ориентирање на просториите кон надворешноста.

 

 

Автор на статија: