Природнонаучен музеј – Матка / Валентино Константиновски 2008

ГОДИНА:  2008

ТИП НА ОБЈЕКТ: Општествен објект

ЛОКАЦИЈА: Матка, Скопје

АВТОР/И: Валентино Константиновски

СОРАБОТНИК: Павле Христов

001

Појдовната точка при формирање на концептот беше објектот да делува како една летачка вештачка интелегенција со нагласени строги форми, која лутајќи после долгиот период го препознава своето легло и на тоа место го прави своето гнездо (дрвениот дел) и истовремено сраснува со околниот терен.

005

На локалитетот Матка, во непосредна близина на манастирскиот комплекс Св. Андреа, е проектиран објект со вкупна бруто површина од 239 м² во кој би се проучувале, изложувале и документирале експонати од постојната флора и фауна, карактеристични за наведениот регион. Во сутеренскиот простор е предвиденo депо за складирање и подготовка на експонатите.

004

Во приземјето се наоѓаат: влезен претпростор, инфо-пулт и дел од постојаната  изложба  со простор за мултимедијална презентација. Приемниот дел се развива низ две катни висини и е сместен во дрвен транспарентен кубус. Влезот е нагласен со одземање на аголот и негово третирање со стаклена обвивка во форма на коцка.

muzej matka preseciпресеци                 1-1                     2-2                  3-3                    4-4

Делот за изложба и презентација е сместен на два ката во бетонскиот дел од објектот, со цел да се овозможи потребна микроклима и соодветно осветлување на просторот по вештачки пат. Во приземниот бетонски дел централно се сместени високи изложбени витрини, а периферно по ѕидовите на соодветни растојанија се наоѓаат вертикални LCD монитори (touch screen) на кои посетителите имаат можност да се информираат по пат на мултимедијална презентација преведена на три јазика со помош на слушалки.

render osnovaоснова 1

render osnova 01основа 2

На катот се наоѓаат дел од изложените експонати во ниски витрини и простор предвиден за одмор и медитација со убави природни визури кои ги овозможува локалитетот Матка. Тенденција беше во овој простор да се добие едно посебно чувство на духовност, на мистика, најмногу поради неговата припадност во манастирски комплекс и секако поради специфичноста на околната природа. Во објектот се предвидени бетонски подови. Во целиот објект улогата на плафон ја презема примарната или секундарна носечка конструкција без дополнителна обработка. Соодветно, во првиот дел од објектот плафонот го сочинуваат талпите од дрвениот скелетен систем, додека во останатиот дел тоа се армирано-бетонските плочи.

render presek0001

render presek0000

render presek 010000

render presek 010001

photo 05

На кровот е продолжена обвивката од фасадата и е постигнат соодветниот визуелен ефект на доживување на третата димензија на објектот.

photo 017

photo 016

04

FASADA PHOTO

002

Автор на статија: