Размисли за градот / Василевски

Автор:  м-р Васил Василевски

Уредувачки одбор: претседател – Душко Кадиевски, Васил Василевски, Страхиња Трпевски

Рецензија: Весна Огненовска, Мирче Кокалески

Компјутерска обработка: Валентина Василевска

Фотографии: Бошко Чешмеџиски

Скенирање и обработка:  Александар ТОлевски

Лектор: Надежда Смилевска

Корица: Нацрт генерален урб. план Скопје 2000 год.

Година: 2000

 

Од предговорот:

“Книгата „Размисли за градот“ е читана книга. Таа во делови веќе беше публикувана во нашиот дневен печат, предизвикувајќи со секој нејзин дел посебно внимание во јавноста. Тие делови сега собрани во една книга, даваат позаокружена слика како да се решат пооделни проблеми на градот.

Размислите за градот, всушност, не се ништо друго туку се идеи за градот, како да се изнајде нов концепт во уредувањето на просторот, со оглед на новото време, развојот на општествените односи, науката и техниката. Таа е создадена во периодот 1997/98 година, како продолжение на збирката есеи “Скици од урбанизмот и архитектурата“ издадена 1994 година. Токму во тој временски период, со авторот на книгата имавме можност заедно да работиме и катадневно да расправаме за поодлени актуелни проблеми на градот.

…. “

Извадок- четиво:

 

Ф.К