Предавање | Архитектурата на 20 век како наследство / Barbara Van Der Wee Architects и Luc Verpoest

Предавање : Архитектурата на 20 век како наследство

Luc Verpoest  /  Barbara Van Der Wee Architects

Датум: 24 април (среда) | 19:00 | Џебно кино
*влезот е слободен.

Дали современата архитектура на 20-тиот век бара некој посебен пристап за херитагизација, конзервација и реставрација, или едноставно може да се применат стандардни општи концепти како што се користат за претходна модерна архитектура? Docomomo International – Меѓународниот комитет за доктументација и зачувување на објекти, локации и соседства се занимава со овие прашања од своето основање во 1988 година.
Во првиот дел од предавањето (Luc Verpoest), прашањето за зачувување на модерното движење е воведено преку серија примери за авангардните модернистички проекти од 1920-тите и 1930-тите.
Вториот дел од предавањето (Barbara Van der Wee) се фокусира на обнова на доцно-модерните социјални или колективни станбени проекти во Белгија по Втората светска војна.
_____________________________________

– 20th century modern architecture as heritage –
Is modern 20th century architecture asking for any specific approach as to heritagization, conservation and restoration, or can simply the standard general concepts as used for pre-modern architecture be applied? #DOCOMOMO – the International Committee for the DOcumentation and COnservation of buidings, sites and neighborhoods of the MOdern MOvement – has been dealing with this issues since its foundation in 1988.
In the first part of the lecture (Luc Verpoest) the issue of Modern Movement preservation is introduced through a series of examples concerning avant-garde modernism projects of the 1920’s and 1930’s.
The second part of the lecture (Barbara Van der Wee) is focusing on the redevelopment of late-modern social or collective housing projects in Belgium after the Second World War.’

Извор: Младински Културен Центар

Насловно фото позадина: “BOZAR” – Брисел