Каталог: IV биенале на македонската архитектура – БИМАС / 1987 година

 

Каталогот е превземен и е достапен во дигиталната архива ЗаУм – архива на настани поврзани со современата македонска ликовна уметност.Биенале на македонска архитектура

Каталог: IV. Биенале на Македонската архитектура,
Сојуз на друштвата на архитектите на Македонија

биенале на македонската архитектура каде се изложуваат проекти и реализации од областа на архитектурата, урбанизмот, внатрешната архитектура и дизајнот. : 18 мај – 10 јуни 1987

Организационен одбор:
Венцислава Гаврилска, дипл.инж. арх – претседател
Панта Христовски, дипл.инж. арх – член
Јагода Мицајкова, дипл.инж. арх – член
Милица Јанакиева, дипл.инж. арх – член
Димитар Мартулков, дипл.инж. арх – член
Даница Петровиќ, инж Стопанска комора на Македонија – член
Александар Цветкоски, одговорен уредник на „Росица“, Нова Македонија – член
Соња Димитриевска, МСУ -член
Александар Кочишки, дипл.инж. арх – член
д-р Мијалчо Токарев, дипл.инж. арх – член
м-р Елена Михајлова, дипл.инж. арх – член
м-р Олја Дилиџакова, дипл.инж. арх – член
Тихо Стојков, дипл.инж. арх – член
Витомир Савиќ, дипл.инж. арх – член
Симон Узунов, дипл.инж. арх – член
Георги Бакуле, дипл.инж. арх – член
Нина Стрезоска, дипл.инж. арх – член
Нарциса Групче, дипл.инж. арх – член
Вангел Божиновски, дипл.инж. арх – член
Весна Мавродиева, дипл.инж. арх – член

Корица и плакат и каталог:
Костадин Танчев – Динка, Акадермски графичар

Редакција:
Александар Цветкоски, Акадермски графичар – сликар
Костадин Танчев – Динка, Акадермски графичар
Нарциса Групче, дипл.инж. арх – член

Лектор:
Здравко Ќорвезироски

Тираж: 1000 примероци

БИМАС или Биенале на современата македонската архитектура го има својот почеток во далечната 1981 година, културен настан наменет за претстава на македонските градители искажани преку последните архитектонски творби. Се уште БИМАС останува да биде клучен настан во полето на архитектурата каде се воспоставува дијалог помеѓу светските трендови и случувањата на домашната архитектонска сцена.

По обележувањето на првото Биенале на македонската архитектура како несекојдневен културен настан, БИМАС постанува традиција кое е одраз на општествените движења и творечки токови во уметноста и архитектурата.

Комисијата за доделување на признанијата на IV БИМАС се следниве :

Кирил Муратовски, дипл.инж. арх – претседател
м-р Мартин Гулевски, дипл.инж. арх – член
Викторија Зарчева, дипл.инж. арх – член
Аспарух Смилевски, дипл.инж. арх – член
Владо Ќосевски, дипл.инж. арх – член
Владо Георгиевски, дипл.инж. арх – член
Климе Коробар, дипл.инж. арх – член

 

Каталогот е превземен и е достапен во дигиталната архива ЗаУм – архива на настани поврзани со современата македонска ликовна уметност.