Започна конзервацијата и реставрацијата на Споменикот на слободата во Кочани

Деновиве започнаа работите од проектот за конзервација, реставрација и санација на архитектурата и партерното уредување на Споменикот на слободата, којшто Општина Кочани го реализира со поддршка од Амбасадата на САД во РС Македонија преку грант од амбасадорскиот фонд за заштита на културно наследство.

Во тек е отстранување на мермерните облоги од амфитеатралниот дел на северната страна на Споменикот, како една од неговите најоштетени површини. Работите ги изведува фирмата „Исток мермер“ од Долни Подлог, избрана за најповолен економски оператор по реализирана тендерска постапка.

 

Фото: Елена Чемерска

Наредниов период ќе се работи на санација на оштетената бетонска подлога; демонтажа и замена на подните облоги од мермер и травертин; санација на амфитеатралните и на пристапните скали со тераса и сценски партер. Проектот опфаќа и санирање на оштетените вертикални ѕидни површини и чистење и пескарење на бетонските ѕидни платна и нивна заштита од атмосферските влијанија. За овие градежни работи се наменети 8.205.110 ден.

 

Фото: Ханис Богашов

Конзерваторско-реставраторските работи на мозаичките фризови на заштитеното недвижно добро Споменик на слободата ќе се реализираат по одделно спроведена јавна набавка.

Вкупниот износ на грантот од Амбасадата на САД е 254.300 американски долари.

Целта на проектот е да се подобри севкупна физичка состојба на Споменикот на слободата и да се вратат неговите суштински вредности и уметнички израз.

 

Веста е превземена од Радио Кочани >>>

 

Основниот проект за конзервација, реставрација и санација на архитектурата и партерното уредување на заштитеното недвижно добро „Споменик на слободата“ – Кочани, е  изработен од бирото „Студио Р”, од архитектите Сања Раѓеновиќ Јовановиќ и Ненад Раѓеновиќ, и архитект м-р Цветанка Хаџи Пецова, конзерватор советник од НУ Национален конзерваторски центар – Скопје.

Основниот проект за изведување на конзерваторско-реставраторски зафати на мозаичните фризови на заштитено недвижно добро „Споменик на слободата“ во Кочани го изработија:  Валентино Димитровски, историчар на уметност, конзерватор советник и раководител на Одделение за движно културно наследство во УЗКН, раководител; Владимир Симеонов, академски сликар и лиценциран конзерватор за мозаик, член; Лидија Робева Чуковска, хемичар, конзерватор советник во Национален конзерваторски центар – Скопје, член; м-р Елена Чемерска, димпломиран академски сликар, насока конзервација и реставрација, член.