КупромСтудентскиГрад

❤️Културно Ехо ја имаше можноста својата визија за напуштената фабрика Купром да ја презентира во Влада на Република Северна Македонија, на отворен ден за граѓански иницијативи.

❓Веројатно е дека на многумина именката „Купром“ не им е позната, но сепак тоа не е чудно. Фабриката Купром не работи повеќе од 15 години, а оваа огромна градба може да се види само од неколку точки затскриени од згради, од мост, од булевар. Причината зошто е актуелен зборот „Купром“ во моментов е затоа што на оваа огромна површина ѝ била доделена маркица за градење. Поради ова, комплексот објекти во дворот на фабриката за обоени метали „Купрум“ го издвоивме како особено важен објект, со стратешки добра локација во градот Скопје на раздалеченост помала од 1,5 километри од најголемиот студентски дом „Гоце Делев“ и со излез на речното корито на Вардар.

КупромСтудентскиГрад

❤️Културно Ехо ја имаше можноста својата визија за напуштената фабрика Купром да ја презентира во Влада на Република Северна Македонија, на отворен ден за граѓански иницијативи. ❓Веројатно е дека на многумина именката „Купром“ не им е позната, но сепак тоа не е чудно. Фабриката Купром не работи повеќе од 15 години, а оваа огромна градба може да се види само од неколку точки затскриени од згради, од мост, од булевар. Причината зошто е актуелен зборот „Купром“ во моментов е затоа што на оваа огромна површина ѝ била доделена маркица за градење. Поради ова, комплексот објекти во дворот на фабриката за обоени метали „Купрум“ го издвоивме како особено важен објект, со стратешки добра локација во градот Скопје на раздалеченост помала од 1,5 километри од најголемиот студентски дом „Гоце Делев“ и со излез на речното корито на Вардар. ❗Некои луѓе на ова место гледаат нови станбени згради, што за нас значи заробување на просторот и бришење на идентитетот на овој историски објект, кој е дел од колективната меморија на граѓаните, особено што поради оваа фабрика се развиваат населбата Хром и околните населби, како и целата Општина Ѓорче Петров. http://samoprasaj.mk/zaednistvo/1176-2018-11-16-12-58-36 🍀Бидејќи не сакаме ова да се случи, ние предлагаме далеку понадежна и понапредна варијанта, а тоа е следното: најпрво, да се стави мораториум на парцелата, фабриката да се заштити како културно-индустриско наследство, за потоа извонредната градба на фабриката „Купром“ целосно да се обнови во студентски град, опремен со соби за состаноци, соби за предавања, читални, сала со бина, сала за јога и фитнес рекреација, работилници со производствени машини и сквер на занаетчии, соби за престој на млади од другите градови на Македонија и од странство, и буквално сè друго што им недостига на младите (и на сите други генерации), а им е потребно на ниво на град. Пред сè, овој студентски град ќе има за цел да делува во насока на промоција на мултикултурниот карактер на Македонија. Токму оваа улога може да ја исполнува спасениот Купром. Секој што се грижи по ова прашање веќе има забележано дека освен на зелените пазари, луѓето од различните етнички, јазични и верски заедници речиси и да немаат интеракција едни со други. Да им дадеме слободен простор на младите од сите етнички заедници, а #УрбанатаКултура и #НеформалнотоОбразование да претставуваат сврзно ткивно кое ќе ги унапредува односите помеѓу сите етнички заедници. ♻Дополнително, реупотребата на објекти од периодот на индустријализација претставува воспоставена европска пракса, па така, доколку дојде до реализација на овој проект, веруваме дека тоа ќе го докаже прогресивниот карактер на владата, ќе го унапреди туристичкиот капацитет на Град Скопје и ќе го врати некогашниот дух на Градот. Сето тоа би можело да има и одреден удел во евроинтеграциските процеси на нашата држава.💪Од нашето истражување дознавме дека објектот е изграден во 1940-тите според посебни индустриски стандарди, поради што денес, иако е запуштен повеќе од 15 години, неговите главни носечки столбови и контрукцијата се наоѓаат во извонредна состојба, што го прави погоден за реупотреба и ревитализација.🍀Поради автентичната архитектура, неискористените просторни капацитети и можноста за воведување мултифунционалост во просторот, фабриката на некој начин веќе се има вкоренето во скопската супкултура, за што сведочат неколкуте видео-спотови снимени од локални артисти како Legijata, Foolish Green и други, како и графити-културата која продолжува да вирее во просторите на Купром. ☢Иако се наоѓа во урбанизиран простор, денес Купром претставува закана за локалното население и животната средина. Фабриката е незаградена, нема чувар и ја загадува почвата и подземните води. Во ова видео (6.10sec), кое беше дел од нашата прва иницијатива: https://www.facebook.com/culturalechoes/videos/257542158445442/, еко-активистот Тони Никушевски зборува за актуелното загадување предизвикано од напуштената фабрика, која очигледно е вон правниот сообраќај.Заслужува ли Купром втора шанса?#КупромСтудентскиГрад❤️Culturno Eho pasur mundësi për të paraqitur vizionin e tyre të Cuprom fabrikë të braktisur në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore në ditën e hapur për iniciativa të qytetarëve.❓Është e mundshme që shumë nuk janë emra të njohur & # 034; & # 034; Cuprom, por kjo nuk është për t'u habitur. Fabrika Cuprom nuk punojnë më shumë se 15 vjet. Bimë është e mbrojtur nga ndërtesa, ura dhe bulevardit, në mënyrë që ndërtesa mund të shihet vetëm me disa pika.Arsyeja pse fjala Cuprom; është aktualisht nën konsideratë është se komploti ishte një disa rrethana të çuditshme. Prandaj, kompleksi i ndërtesave në oborrin e fabrikës për jo-metale ngjyra & # 034; & # 034 Kuprur; Ajo përmban një objekt veçanërisht të rëndësishëm, me vend të mirë strategjik në City, një distancë prej më pak se 1.5 km nga shtëpia më e madhe studentore & # 034; Gotse Delchev & # 034; dhe në afërsi të lumit Vardar.❗Disa njerëz shohin ndërtesat e reja të banimit në zonë, që do të thotë për ne kapjen hapësirë ​​dhe fshirja identitetin e kësaj ndërtese historike, e cila është pjesë e kujtesës kolektive të qytetarëve, sidomos për rrethin e fabrikës së Chrome dhe përreth lagje, dhe e gjithë komuna Gorce Petrov. http://samoprasaj.mk/zaednistvo/1176-2018-11-16-12-58-36🍀Sepse ne nuk duam që kjo të ndodhë, ne ofrojmë variant shumë më të sigurt dhe më të avancuar, e cila është si vijon: së pari, për të vënë një moratorium mbi parcelën për të mbrojtur fabrikën si një trashëgimi kulturore dhe industrial, të shkëlqyer ndërtimin e centralit & # 034; Cuprom & # 034; shëruar plotësisht Campus është e pajisur me dhoma takimi, dhoma për ligjërata, Salons me një fazë, dhomë për yoga dhe Fitness Zbavitje punëtori me makina dhe teknologji për prodhimin, qoshe artizanale, dhoma për qëndrim të përkohshëm e të rinjve nga të tjera qytete në Maqedoni dhe jashtë vendit që u kthyen me veprime konkrete.♻Ky ushtrim do të ofrojë çdo gjë mungon në të rinjtë (dhe të gjitha gjeneratat e tjera), dhe ata kanë nevojë në nivel qyteti. Ndër të tjera, kjo Kampusi do të jetë i vendosur për të vepruar në drejtim të ruajtjes dhe promovimit karakterin multikulturor të Maqedonisë. Çdokush që kujdeset për këtë çështje mund të ketë tashmë vënë re se, përveç pakicë, njerëzit e bashkësive të ndryshme etnike, gjuhësore dhe fetare kanë pothuajse asnjë ndërveprim me njëri-tjetrin. Për t'i dhënë hapësirë ​​për të rinjtë nga të gjitha kulturë dallimet dhe # # Urban dhe edukimin joformal të jetë ind lidhës që do të nxisë marrëdhëniet ndërmjet të gjitha bashkësive etnike.💪Për më tepër, ripërdorimi i ndërtesave nga periudha e industrializimit themeluar praktikën evropiane, kështu që nëse ju vijnë në realizimin e këtij projekti, ne besojmë se do të provojë karakterin progresiv të shtetit, do të përmirësojë kapacitetin e turizmit të qytetit të Shkupit dhe për të rivendosur ish shpirtin të qytetit. E gjithë kjo mund të ketë pasur një dorë në procesin e integrimit evropian të vendit tonë.💪Nga hulumtimet tona ne kemi gjetur se ndërtesa është ndërtuar në vitet '40, sipas standardeve specifike të industrisë, dhe sot, edhe pse lënë pas dore për më shumë se 15 vjet, shtyllat e saj kryesore dhe struktura është në gjendje të shkëlqyer, duke e bërë atë të përshtatshme për ripërdorim dhe revitalizimin.🍀Sepse arkitekturës autentike, lokalet zyra të papërdorura dhe futjen e multifunkcionalnosta në hapësirë, bimore disi tashmë ulur në subculture e Shkupit, siç vuri në dukje nga disa videoklipe të regjistruara nga artistë vendas, si Legjioni, Goofy jeshile dhe të tjerët, si dhe grafit -culture, e cila nëpërmjet Dragan Drashan Kitanovski dhe të gjitha artistë të tjerë vazhdon të rritet në Kupprom.☢Edhe pse ndodhet në një zonë urbane, sot Kuppum një kërcënim për popullsinë lokale dhe mjedisin. Bimore është neizobirana, nuk ka roje dhe ndotin tokën dhe ujërat nëntokësore. Në këtë video (6.10 sekonda), e cila ishte pjesë e iniciativës sonë të parë: https://www.facebook.com/culturalechoes/videos/257542158445442/, eko-aktivist Tony Nikushevski flasim për ndotjen aktuale të shkaktuar nga fabrika e braktisur, është e qartë jashtë trafikut ligjor. Janë Cuprom meriton një shans të dytë? #CompromStudyGrad

Публикувахте от Cultural Echoes – Културно Ехо в Вторник, 9 юли 2019 г.

❗Некои луѓе на ова место гледаат нови станбени згради, што за нас значи заробување на просторот и бришење на идентитетот на овој историски објект, кој е дел од колективната меморија на граѓаните, особено што поради оваа фабрика се развиваат населбата Хром и околните населби, како и целата Општина Ѓорче Петров.
http://samoprasaj.mk/zaednistvo/1176-2018-11-16-12-58-36

🍀Бидејќи не сакаме ова да се случи, ние предлагаме далеку понадежна и понапредна варијанта, а тоа е следното: најпрво, да се стави мораториум на парцелата, фабриката да се заштити како културно-индустриско наследство, за потоа извонредната градба на фабриката „Купром“ целосно да се обнови во студентски град, опремен со соби за состаноци, соби за предавања, читални, сала со бина, сала за јога и фитнес рекреација, работилници со производствени машини и сквер на занаетчии, соби за престој на млади од другите градови на Македонија и од странство, и буквално сè друго што им недостига на младите (и на сите други генерации), а им е потребно на ниво на град. Пред сè, овој студентски град ќе има за цел да делува во насока на промоција на мултикултурниот карактер на Македонија. Токму оваа улога може да ја исполнува спасениот Купром. Секој што се грижи по ова прашање веќе има забележано дека освен на зелените пазари, луѓето од различните етнички, јазични и верски заедници речиси и да немаат интеракција едни со други. Да им дадеме слободен простор на младите од сите етнички заедници, а #УрбанатаКултураи #НеформалнотоОбразование да претставуваат сврзно ткивно кое ќе ги унапредува односите помеѓу сите етнички заедници.

♻Дополнително, реупотребата на објекти од периодот на индустријализација претставува воспоставена европска пракса, па така, доколку дојде до реализација на овој проект, веруваме дека тоа ќе го докаже прогресивниот карактер на владата, ќе го унапреди туристичкиот капацитет на Град Скопје и ќе го врати некогашниот дух на Градот. Сето тоа би можело да има и одреден удел во евроинтеграциските процеси на нашата држава.

💪Од нашето истражување дознавме дека објектот е изграден во 1940-тите според посебни индустриски стандарди, поради што денес, иако е запуштен повеќе од 15 години, неговите главни носечки столбови и контрукцијата се наоѓаат во извонредна состојба, што го прави погоден за реупотреба и ревитализација.

🍀Поради автентичната архитектура, неискористените просторни капацитети и можноста за воведување мултифунционалост во просторот, фабриката на некој начин веќе се има вкоренето во скопската супкултура, за што сведочат неколкуте видео-спотови снимени од локални артисти како LegijataFoolish Green и други, како и графити-културата која продолжува да вирее во просторите на Купром.

☢Иако се наоѓа во урбанизиран простор, денес Купром претставува закана за локалното население и животната средина. Фабриката е незаградена, нема чувар и ја загадува почвата и подземните води.
Во ова видео (6.10sec), кое беше дел од нашата прва иницијатива:
https://www.facebook.com/culturalechoes/videos/257542158445442/,
еко-активистот Тони Никушевски зборува за актуелното загадување предизвикано од напуштената фабрика, која очигледно е вон правниот сообраќај.

Заслужува ли Купром втора шанса?
#КупромСтудентскиГрад