Макета од комплексот „Запољарје“ во Сочи

Фотографии: ?

Извори: Прима инженеринг

За комплексот „Запољарје“ во Сочи сме говореле во повеќе наврати. Овој пат дојдовме до фотографии од макетата на хотелскиот објект, кои говорат за битноста на моделите при презентацијата на проектите во едно блиско минато. За разлика од можноста за манипулирање преку денешните 3д алатки, макетите го презентираат вистинскиот пропорциски однос, т.е реалниот обликовен печат во просторот.