Меѓународен конкурс за фасадно обликување на објекти во Бања Лука

Засегнатото подрачје, како предмет на конкурсот, кое опфаќа дел од централната градска зона и непосредното опкружување на неколку национални споменици, е свртено кон улиците Патра, кралот Петар I Караѓорѓевиќ и Патријархот Макарије Соколовиќ, има исклучително вреден потенцијал за формирање амбиентална слика во стариот дел од градот Бања Лука.

Предизвикот за учесниците на овој натпревар и примарна задача и цел е со своите креативни идеи да произведат висококвалитетен концептуален дизајн, кој ќе создаде чувство на интегритет, историски контекст и свесност за потребите на современото функционирање на градот.

Истиот треба да ги инкорпорира фасадите и отворениот јавен простор кој е „помеѓу“, кој поврзува, одвојува, насочува, дочекува и како таков, комплетира кохерентна, хармонична слика на целата урбана структура на овој исклучително вреден дел од градот.

Специфична цел во овој случај, како традиционален авторски предизвик, е да се изрази врската помеѓу сегашноста и минатото преку архитектонски јазик. Таквата врска, доколку е успешно воспоставена е најквалитетната за корисниците, но и  најприфатлива „супстанца“ на урбаната средина.

За сите детали околу конкурсната документација следете го изворот >>>