Станбенo-деловен објект “СМС”, Чаир, Скопје / фотогалерија /

Локација: бул. Џон Кенеди бр.3, Општина Чаир, Скопје

Автори: М. Марковска, М. Бакалчев, М. Хаџи Пуља

Година: 1996-1999

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски;