Пештерна црква Св. Архангел Михаил / Радожда XIII-XIVвек

Период на изградба : XIII – XIV век

Локација: Над село Радожда, на западен брег на Охридско езеро

Фрескоживопис: анонимен зограф

Автор на истражување: м-р Владимир Таневски

Насловна фотографија: Википедија

Фотографии: м-р Владимир Таневски

Извор: Г. Жура, Пештерски цркви: Охридско крајбрежје, Марица, Скопје, 2013; Ристов, Јован (ед.), Пештерна црква св. Архангел Михаил – Радожда, РЗЗСК, Скопје, 2004;  В. Таневски, „ Претставите на св. Климент во пештерските цркви на крајбрежјето на Охридското езеро“, Историја, год. LVII, бр. 2, 2022

 

Пештерската црква посветена на Војсководителот на Небесните Сили – Архистратегот Михаил се наоѓа високо во карпите над струшкото село Радожда, на западниот брег на Охридското езеро.

 

Поглед кон црквата

 

Не е познато кој ја финансирал изградбата и фрескоживописувањето. Црквата се состои од два дела, од кои вториот дел служи како нартекс ориентиран во правец север-југ. Апсидата е поставена на исток, изградена од камен и тула, а нејзината основа е поставена на дрвени греди. Источниот ѕид и сводот на нартексот, исто така се изградени од камен. Двата дела на пештерната црква зафаќаат простор од 10m х 2m. Во целост, денешниот изглед на црквата го добила во XIV век. Најважно е што дел од фрескоживописот потекнува од XIII век, со тоа може да се заклучи дека и самата градба треба да се датира во XIII век. Од оваа црква лесно се воочува извонредната претстава на „Чудото во Хона“ од XIII век и ги отсликува сликарските способности на анонимниот зограф.

 

Основа на црквата (Ј. Ристов, (ед.), Пештерна црква св. Архангел Михаил – Радожда, РЗЗСК, Скопје, 2004

 

Од XIII век потекнуваат и претставите на св. Параскева, св. Јован Каливит и св. Климент. Црквата е повторно фрескоживописана во XIV век. Во овој период се насликани Големите Празници и Христовите Страдања, од кои денес се препознаваат неколку сцени во највисоките зони на храмовиот ентериер. Интересно е да се напомене дека претставата на Вознесението Христово се наоѓа на надворешната страна.

 

 

Фрескоживописот во нартексот е подобро зачуван, и по својот распоред е соодветен со украсувањето на Охридските еднокорабни цркви од средината на XIV век. Фрескоживописот од XIV век ги има карактеристиките на овој период: лицата се поскромно моделирани, драпериите ја следат фигурата на телото, претставите се изведени со поголем графицизам и воопшто самата палета на бои на сликарот е поскромна. Постои и фрескоживопис од XVII век, поточно ова е претставата на архангел Михаил во цел раст насликана на источната фасада, десно од влезот. Фрескоживопис има и од XVI или почетокот на XVII, но само во нартексот. Иконостасот чиј што дарител е г-дин Крсте Секулов, потекнува од 1840 година и е изработен од Јаков Радев од село Лазарополе.

 

Претстава на Вознесението Христово

Оваа црква зазема значајно место во културното наследство на Македонија, бидејќи во најзиниот ентериер се зачувани фрески од XIII век, и е една од малиот број на црковни објекти од XIII век на територијата на Македонија. Други цркви од овој период се: Св. Никола во селото Манастир – 1271 година, Св. Јован Богослов Канео – 70-те – 80-те години на XIII век, Св. Архангел Михаил во Варош, Прилеп – 1270 – 1280, Св. Димитрија во Варош (Прилеп) – околу 1290 година, Св. Никола во Варош (Прилеп)– 1298 година и Св. Богородица Перивлепта – 1295 година.

Во 2003 година е изведен истажувачки – конзерваторски проект на црквата, кој бил реализиран во соработка со фондацијата „World Monument Fund“ од Њујорк. Тимот го сочинувале д-р Панче Велков, м-р Донка Барџиева – Трајковска, м-р Снежана Герасимова – Матевска, Драги Верговски, Васил Трајковски, Илија Ѓорески и други надворешни соработници од РЗЗСК, Македонија и други институции. Тогаш е извршено и раслојување на фрескоживписот, особено макотрпен процес, со што се откриени фреските од XIII век.

Авторот на текстот е Магистар по Археологија.