ВИЗИИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА ГРАД СКОПЈЕ

Јавна презентација на студентски задачи од предметот УО2 од 9ти семестар

 

Јавната презентација на студентските трудови ќе се одржи на 18ти февруари 2021 год. со почеток во 10:00 часот, онлајн преку платформата Микрософт Тимс и на неа се поканети да присуствуваат Локалната самоуправа на Град Скопје, колегите од Архитектонскиот факултет Скопје и сите заинтересирани стручни лица и граѓани.


На презентацијата може да се приклучите следејќи го следниот линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acfbcf6233e0d44779ed99965a78275d3%40thread.tacv2/1613557612006?context=%7b%22Tid%22%3a%223aee9954-3bd4-4e1e-920b-6179a06628f2%22%2c%22Oid%22%3a%22c70a6670-2ed6-48bf-83ac-9bcf9611a62a%22%7d

Градот Скопје е во процес на изготвување нов Генерален урбанистички план, со кој ќе се воспостават насоки за неговиот просторен развој за наредните 10 години.


Но, за градот мора да се размислува подолгорочно и креирање ВИЗИЈА е базата врз која треба да се гради КОНЦЕПТ на просторниот развој и СТРАТЕГИЈА која ќе ги постави главните теми и одреди чекорите за остварување на ВИЗИЈАТА.


Токму затоа, студентите од Архитектонскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, се впуштија во авантурата за креирање ВИЗИИ за Градот Скопје.


Во рамки на јавната презентација студентите ќе ги престават своите ВИЗИИ, КОНЦЕПТИ, СТРАТЕГИИ и ПРОЕКТИ, на кои тие работеа во 9-тиот семестар, по предметот Урбанистичко обликување 2.


Изработени се 18 визии-концепти-стратегии-проекти, со кој се испитуваа можностите за иден просторен развој на Градот Скопје и истите претставуваат допринос кон градењето на одржлива иднина на градот.


10.00-10.30_Воведен збор на менторот, деканот, градоначалникот;
10.30-12.00_1-6 група
12.30-14.00_7-12 група
14.30-16.00_13-18 група

Извор : АФС