Архитектурата на почвата на Македонија / Книга IX

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите

Уредувачки одбор: акад. Георги Старделов, акад. Крум Томовски, доц. д-р. Иван Џепаровски

Лектура и коректура: Виолета Јовановска

„Архитектурата е навистина камена книга во која трајно се вградени и запишани цивилизациите и културите, нивните долготрајни циклички историски епохи, но паралелно и заедно со тоа, од архитектурата ги читаме и ги толкуваме историите на народите и нивниот духовен опстој во просторот на времето“

korica-arhitekturata-na-pocvata-na-makedonija

„Архитектурата на почвата на Македонија“ ( IX и X том) во рамките на макропроектот „Историја на културата на Македонија“ е очигледен пример за тоа. Таа опфаќа долготрајни столетија и милениуми градителско дело на нашиов македонски географски простор – уште од неолитот, античкиот период, периодот на Античка Македонија, на Рим, на Византија, на Македонската православна словенска епоха, на Османлискиот период  – се до крајот на XIX  век.

акад. Георги Старделов

sodrzina-arhitekturata-na-pocvata-na-makedonijaИзвадок: 15909772_10154222619891167_1657308344_n

Ф.К