„Влеча на возови “ / Скопје

Автор: ?

Локација: 11 Октомври, Кисела Вода, Аеродром

Година: 1960-1965 ( претпоставка)

Фото: Филип Конески

Влеча на возови - локација Google maps

Помеѓу општините Аеродром и Кисела Вода, на огромна површина која во должина надминува 2км се позиционирани објектите на Македонски железници. Во овој комплекс се оддржуваат, репарираат и организираат возовите пред поаѓање од скопската железничка станица и после доаѓање.

Влеча на возови 00 Филип Конески_marh.mk

Влеча на возови 23 Филип Конески_marh.mk

Кога е точно изграден овој комплекс не ни е познато, но е многу веројатно дека е во првата половина на 60тите години од XX век ( може да го забележиме на фотографии од 1964 год. со населбата 11 Октомври -згради и 11 Октомври-бараки).

Влеча на возови 25 Филип Конески_marh

Објектот кој го фотодокументираме служи за одложување на поголемите композиции, вагони, оддржување на хигиена, перење и сл.

Влеча на возови 12_ Филип Конески_marh.mk

Се карактеризира со композиција составена од модул кој се повторува 53 пати. Обликувањето на модулите е добиено според кровното шед решение и потребата од природно осветлување од  југозапад. Армирано бетонската конструкција, фасадно е обложена со терацо фасада, додека стаклената фасада е изведена од  матирани прозори за дифузно ублажување на светлината.

?

Должината на објектот е импресивна  и изнесува околу 350 м.

?

Моменталната состојба на објектот е незавидна и видно оштетена што е случај со доминантен дел од индустриската архитектура од XX век во Македонија.

Влеча на возови 26 Филип Конески_marh.mk

?

 

Влеча на возови 30 Филип Конески_marh.mk

Влеча на возови 28 Филип Конески_marh.mk

 

Влеча на возови 31 Филип Конески_marh.mk

 

?

 

?

 

Влеча на возови 37_ Филип Конески_marh.mk

 

Влеча на возови 38_ Филип Конески_marh.mk

 

Влеча на возови 40_ Филип Конески_marh.mk

Ф.К