Спомен дом – Шамарице / Брезоски

Усвоен конкурсен труд: 1976

Година на проектирање: 1980

Година на изведба: 1980

Автор: Славко Брезоски

Локација: Шамарице, Хрватска

Извор: Бимас 1 / 1981

Основа на приземје

 

Денешна состојба:

извор фото >>>

извор фото >>>