ГТЦ / фотогалерија на Филип Куновски

Автор:Филип Куновски

Локација: Градски Трговски Центар – Скопје

2

6

4

5

3

7

8

Материјалот го приложи: Ноеми Чаусидис

Автор на статија: