Куќа во Avondale Heights (AUS) / Тихо Стојков 1990

Автор: Тихо Стојков

Година на изведба: 1990

Локација: Avondale Heights LOT 439 S. Gateway, Melbourne, Australia

Извор: Бимас 1991

……. Формата се појави со воспоставување на човечките односи. Изолираната индивидуа немала проблеми со формата. Проблемот на формата се појави заедно со аспирациите на повеќе индивидуи, бидејќи таа е оној сулов што ја прави коегистенцијата возможна…….

                                                                                                                                 Адолф Бене

Тихо Стојков_куќа во Avondale Heights 2_marh

Мислењата како ова на А.Бене се базирани врз антрополошки теории и укажуваат на можните форми врз кои човечките односи би можеле да се фиксираат со архитектонски средства во една првична симболична хармонија. Оvие експерименти со нивната зголемена нерелевантност кон ИНСТИТУЦИЈАТА  можат да ја експонираат идејата за флексибилноста, демократска архитектура што почива врз софистицираното компонирање подредено на една неповторлива шема на избалансиран однос на апстракцијата и симболизмот. Куќата во Avondale Heights, Мелбурн е обид да се прикаже овој принцип, приближувајќи се кон нтенциите за АРХИТРОПСКИОТ МОДЕЛ на живеалиште.

Тихо Стојков_куќа во Avondale Heights 3_marh

Автор на статија: