“Македонскиот ЛУКСОР” / Железничка станица Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски

novazeleznicka.bj.sk.03

novazeleznicka.bj.sk.07

novazeleznicka.bj.sk.08

novazeleznicka.bj.sk.018

novazeleznicka.bj.sk.05

novazeleznicka.bj.sk.011

novazeleznicka.bj.sk.010

novazeleznicka.bj.sk.012

novazeleznicka.bj.sk.016

novazeleznicka.bj.sk.013

novazeleznicka.bj.sk.02

Архивски снимки од изградбата на Железничката станица – Скопје >>>